Wordpress cơ bản

Remove image size

Remove image size

add_action('init', 'remove_plugin_image_sizes'); function remove_plugin_image_sizes() { remove_image_size('thumbnail'); ...
Manager Link

Manager Link

<div class="container table-manager-link"> <?php if(current_user_can('administrator') == 1){ $args ...
Làm nút cộng trừ cho trường số trong Bootstrap 4

Làm nút cộng trừ cho trường số trong Bootstrap 4

Bạn muốn làm các nút cộng trừ cho trường số trong form thì sau đây mình sẽ hướng ...
Hướng dẫn tạo nút cộng và trừ Accordion trong Bootstrap 4

Hướng dẫn tạo nút cộng và trừ Accordion trong Bootstrap 4

Cách tạo nút plus(cộng) và minus(trừ) cho Bootstrap 4 khá đơn giản bạn, bản chỉ cần ...