Dưới đây là tất cả các hook của Woocommerce để tùy biến giao diện trang bán hàng mà không cần đụng đến code mặc định bên trong của Woocommerce và có thể update phiên bản mới 1 cách dễ dàng.

Woocommerce có nhiều trang khác nhiều nên sẽ có từng phần hook khác nhau. Vì thế bài viết này sẽ chia ra nhiều phần và nhiều hook.

Bây giờ bạn đã biết các hook Woocommerce , tất cả những gì bạn cần làm là tạo các hàm và bổ sung trong file functions.php của thme là add_action(‘place-hook-here’,’your-PHP-function-here’); và bạn có thể đặt tùy chỉnh của mình chức năng chính xác nơi bạn muốn chúng hiển thị.

Nguồn tham khảo series của tất cả các hook tại: businessbloomer

Hook trong Trang sản phẩm

// These are actions you can unhook/remove!
 
add_action( 'woocommerce_before_single_product', 'wc_print_notices', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_sale_flash', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_images', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_product_thumbnails', 'woocommerce_show_product_thumbnails', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_title', 5 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_rating', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_excerpt', 20 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_sharing', 50 );
 
// function woocommerce_template_single_add_to_cart() generates the following 4 actions
add_action( 'woocommerce_simple_add_to_cart', 'woocommerce_simple_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_variable_add_to_cart', 'woocommerce_variable_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_external_add_to_cart', 'woocommerce_external_add_to_cart', 30 );
 
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_product_data_tabs', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );

Hook trong Trang danh mục sản phẩm

// These are actions you can unhook/remove!
 
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'wc_print_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_result_count', 20 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_open', 10 ); 
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_show_product_loop_sale_flash', 10 ); 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_thumbnail', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_title', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_rating', 5 );
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_close', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'woocommerce_pagination', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end', 10 );